Easy Email Extractor – Trích xuất địa chỉ email

Easy Email Extractor là ứng dụng hữu ích, cho phép bạn dễ dàng trích xuất địa chỉ email từ các tập tin, thư mục và url. Bạn có thể trích xuất địa chỉ email từ toàn bộ thư mục hoặc ổ đĩa cứng bằng cách lọc các phần mở rộng tập tin để tìm kiếm.