PDF Converter XP – Chuyển đổi PDF sang Text

PDF Converter XP được thiết kế để chuyển đổi PDF sang Text (TXT), RTF (Rich Text Format), IMG (TIF hay TIFF file), On-The-Fly. PDF Converter XP giúp bạn đọc tập tin PDF khi bạn chưa cài đặt chương trình đọc file PDF nào, hoặc nếu bạn muốn sử dụng các văn bản có trong các […]